Fenomén Ateliér papír a kniha / Autorské knihy a objekty studentů J. H. Kocmana


Termín: od 27. 04. 2018 do 10. 06. 2018
Čas: vernisáž 26. dubna v 17.00

Fenomén Ateliér papír a kniha / Autorské knihy a objekty studentů J. H. Kocmana

Výstava prací Ateliéru papír a kniha z let 1998–2011, která měla premíéru v Muzeu umění Olomouc (MUO) není nahodilá. Uskutečňuje se jako významný průsečík dvou shodných zájmů. Na jedné straně jsou tu výsledky odborného úsilí Ateliéru papír a kniha Fakulty výtvarného umění Vysokého učení technického v Brně, na druhé pak dlouholetý zájem olomoucké instituce, která se o práce na papíře a o autorskou knihu cílevědomě zajímá od devadesátých let minulého století, má dnes už významné knižní sbírky a za sebou řadu výstavních a publikačních výstupů.

Pokud jde o novodobou porevoluční historii Muzea umění coby galerijní instituce, jež získala samostatnost a hledala svůj nový profil pro sbírkovou i prezentační práci, v devadesátých letech minulého století patřilo k jejím nejvýznamnějším rozhodnutím rozšířit svůj zájem o další obory, které nejsou většinou v galeriích zavedeny – o fotografii, architekturu, užité umění (sedací nábytek), art brut a také o knihu (knihu české avantgardy 20. století a knihu autorskou). Profilové doplnění sbírkové činnosti a specifické prezentační výstupy se dnes ukazují jako přínosné projekty, které zvýrazňují i výjimečné postavení muzea a jeho přístupu k oborům, považovaným za nedílnou součást výtvarné kultury. Sbírkotvorná práce jako základ odborné činnosti muzea spravovaného Ministerstvem kultury České republiky našla odraz v dosud neuzavřeném cyklu výstav a v dosud vydaných velkých profilových katalozích sbírek – knihy, užitého umění, fotografie a kresby.

Veronika Kopečková (*1977), Velká kniha, 2002, kniha-objekt, ruční papír, 42 x 62 x 18 cm

Popis: Autorské ruční papíry byly srovnány do bloku a uprostřed zatíženy hranou kovového hranolu tak, aby se proměnily v rozevřenou kodexovou knihu.

 

Historie koncepčního zájmu muzea o autorské knihy začíná rokem 1997 a výstavou Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939–1989 (reprízované v roce 2001 v Mezinárodním centru kultury v Krakově). Na výstavě byl mimo jiné představen reprezentativní výběr autorských knih, které se pak staly základem svébytné olomoucké muzejní sbírky a iniciačním impulsem k soustavnému sbírání autorských knih. Sbírkový fond knihy Muzea umění Olomouc nadále obohacovaly významné exponáty a zajímavé kolekce. Uskutečnily se výstavy věnované knižní kultuře, v roce 2005 např. Kniha v českém kubismu.

Důležitý byl rok 2009, vyhlášený v rámci muzea Rokem knihy, v němž měla být zhodnocena dosavadní práce na tomto tématu. Hlavním projektem byla výstava Listování. Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc, na níž se představily nové knižní sbírky zároveň s prvním sbírkovým katalogem. Výstava se setkala s mimořádným úspěchem u diváků a Muzeum umění Olomouc získalo za katalog 1. místo v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2009 v kategorii Katalog, pořádané  Ministerstvem kultury České republiky a Památníkem národního písemnictví v Praze. V roce 2009 se uskutečnila rovněž výstava získané specifické sbírkové kolekce nazvaná Růžová zahrádka. Rukopisné modlitební knížky 18. a 19. století. Sbírka Jana Poše. s doprovodnou knihou oceněnou v rámci soutěže Gloria musaealis dvěma cenami (v roce 2012 byla Růžová zahrádka reprízovaná ve Strahovském klášteře v Praze). Z roku 2009 připomeňme další výstavy uskutečněné v Muzeu umění, např. Karel Teige. Asymetrická harmonie či Vidět knihu. Knižní grafika Josefa Čapka.

 

Adéla Imreczeová (*1976), Klubka, 2000, objekt, xeroxový papír, průměr cca 3,5 cm

Popis: Dvě klubíčka vznikla z xeroxových kopií knihy rozřezané (první horizontálně a druhá vertikálně) na proužky, které byly následně slepeny a stočeny v papírový provázek.

 

Nevšední představení výjimečné produkce jednoho z nejvýznamnějších vydavatelství autorských knih 20. století, kterou jako jediná instituce na světě vlastní Muzeum umění Olomouc, se uskutečnilo v roce 2014 formou výstavy Nakladatel Rainer Pretzell. Tvůrce a experimentátor. Autorské knihy, jež byla téhož roku reprízovaná ve Vídni v Sale Terreně Ausstellungszentrum na Heiligenkreuzer Hof.

Slávka Pauliková (*1983), Marginálie, autorská kniha, papír Fabiano 200 g/m2, 26 x 22 cm, 2006

Popis: Mnozí čtenáři si při čtení dělají na volných okrajích stran knihy vlastní poznámky ke čtenému textu (tzv. marginálie) Doplňují si obsah knihy, podtrhují důležitá místa v textu... S nejrůznějšími druhy ručně psaných marginálií se můžeme setkat v knihách starých několik století. Knihy četli různí čtenáři, kteří si text přizpůsobili podle vlastních představ. Prostřednictvím pěti autorských knih prezentuji několik příkladů graficky zajímavých, ručně psaných marginálií.

Kniha se stala neodmyslitelnou součástí řady dalších výstav muzea věnujících se dílu např. Magdalény Jetelové, Jiřího Šalamouna, Zbyňka Sekala či obrazu české vizuální kultury šedesátých let nebo obrazu českého symbolismu, a byla rovněž zastoupena ve stálé expozici Dům milovníka umění. Muzeum umění se i v rámci svého zaměření na umění středoevropského prostoru také aktivně podílí na zahraničních projektech, zastupuje například Českou republiku v přehlídkách Autorské knihy v Szent István Király Museum v maďarském Székesfehérváru a je i hlavním garantem Trienále umenia knihy v Turčianské galerii v Martině na Slovensku.

Barbara Slezáková (*1980), Kniha - písek, 2000, 25 x 17 x 5 cm

Popis: Kniha vyklopená z lepenkové formy (ve tvaru rozevřené knihy) jako "bábovička z písku".

 

Poctu knize a jejím tvůrcům nyní přináší výstava Fenomén Ateliér papír a kniha. Autorské knihy a objekty studentů J. H. Kocmana, která přibližuje návštěvníkovi jednu z nejvýznamnějších kapitol umělecké scény spojené s originálním přístupem ke knize a jejímu základnímu materiálu – papíru. Odvaha a úsilí vytvořit interdisciplinární platformu spojenou s konceptuálním myšlením, v němž se zkoumají a výtvarně zaznamenávají vztahy média papíru a knihy coby autorského objektu, je spojena se jménem J. H. Kocmana. Jeho umělecké a pedagogické působení v jím založeném Ateliéru papír a kniha na půdě FaVU VUT v Brně přineslo za dobu trvání ateliéru v letech 1998–2011 nebývalé umělecké výsledky. J. H. Kocman je v evropském kontextu jedním z nejvýraznějších představitelů konceptuálního umění, úzce spojený s brněnským prostředím, s tzv. Brněnským okruhem. V sedmdesátých letech přesunul svou pozornost k samotnému médiu, tedy k papíru. Po důkladném studiu technologie výroby a restaurování papíru i knihvazačství dosáhl v tvorbě autorských knih svébytných výsledků. Přispěl tak k tomu, že se papír a kniha staly v českém prostředí respektovanými uměleckými disciplínami. V rámci olomoucké výstavy stvrzují práce jeho uměleckého studijního ateliéru své postavení v dějinách autorské knihy jako jejich fascinující kapitola.

Julie Kačerovská (*1985), Svět v papíru, 2006, autorské tisky, PC tisk, 60 x 42 cm

Popis: Pořídila jsem mikroskopické snímky různých druhů papíru, které jsem vytiskla na papíry, ze kterých byly snímky pořízeny. Dochází tak ke konfrontaci toho, co můžeme vidět pouhým okem, a dalších světů papíru, jeho krajin, které můžeme objevovat při jeho velkém zvětšení.

 

Práce zmíněného ateliéru představují autorské papíry, autorské knihy, knihy-objekty, paper-artové objekty a instalace. Obsahují ukázky tvorby jak bývalých studentů, tak i J. H. Kocmana. Diváci mohou sdílet výtvarnou fascinaci a inspiraci médii papíru a knihy.


Pavel Zemčík (*1976), Square, 2001, instalace z papírových liter, 100 x 100 cm, 5 ks
Popis: Ručně odlívané litery z černé papíroviny dávají dohromady slovo "square" (čtverec). Selekcí všech možných kombinací písmen do čtverce vzniklo jediných pět možných variant instalace do čtverce, tak, aby v každé bylo slovo "squaare" orientováno jiným směrem. 

 

Díky svému studijnímu záměru jsem v době trvání ateliéru měla možnost se důvěrně seznámit s atmosférou a činností ateliéru se zkratkou APK v budově FaVU v Rybářské ulici v Brně, poznávat studentské práce, mít možnost brát je do ruky a těšit se jejich haptickými, optickými a významovými kvalitami. Prostředí ateliéru bylo nezapomenutelné, vládla zde nezvyklá kázeň a pořádek. Ateliér na návštěvníka Fakulty výtvarných umění působil jako zjevení. Rozhodně nepřipomínal v ničem stav a prostředí jiných výtvarných ateliérů. Žádný chaos, nástroje zde visely na stěně v místě, které bylo siluetou, obrysem jejich tvaru pro ně vyhrazeného. Za každých okolností se tak nástroj dal obratem najít, nikdy nechyběl na svém místě. Pevný řád dával věcem jistotu, jakoby stvrzoval jejich význam. V ateliéru vládlo soustředění, studenti byli vedeni k tomu, aby dovedli i verbálně obhájit smysl své práce, myšlenkové i technologické postupy vedoucí ke vzniku díla. Člověk si však při vnímání atmosféry ateliéru především uvědomoval křehké poselství o tvůrčích možnostech čerpajících z pochopení materiálu a přesahu do sféry autorské imaginace, a to ve službách knihy a knižního umění. V roce 2011 byl však ateliér nenadále zrušen…

Julie Kačerovská (*1985), Krajina papíru, kniha-objekt, řezaný papír, 15 x 30 x 10 cm, 2009

Popis: Idea knižního bloku Krajina papíru spočívá v převedení mikroskopicky zvětšeného povrchu papíru na horní ořízku knižního bloku. Ořízka nemá typicky striktně seříznutý rovný tvar, ale každá dvojstranna je při horní straně papíru specificky členitá a tvoří jednu sekvenci reliéfu. Dvojlisty jsou svázané klasickým způsobem v knižní blok.

Život ateliéru byl sice ukončen, avšak z jeho odborné a umělecké linie čerpají ve svém díle nadále jeho absolventi, kteří nesou jeho odkaz dál. Naše výstava i s doprovodným katalogem se pokouší vyvolat dosud živou vzpomínku na neopakovatelný fenomén ateliéru, na nezapomenutelné charisma náročného učitele doc. J. H. Kocmana, doložit na hmotném materiálu význam této školy, především její přínos pro moderní výtvarnou kulturu spojenou s tématem knihy. To je i cílem kurátorského záměru výstavy, která bude mít své další reprízy. V rámci výstavních projektů Muzea umění Olomouc nejde opět o nic menšího než o další připomínku životaschopnosti knihy jako nejvýznamnějšího nositele vědění a poznání v duchu západní tradice rozvíjené od antických dob do současnosti.

K výstavě autorka připravila dokumentární snímek, sondu do vzpomínek absolventů jedinečného Ateliéru papír a kniha.

 

Kurátorka a autorka výstavy: Gina Renotière (Muzeum umění Olomouc)

Kurátorka za galerii: Zdeňka Bílková

Výstava se uskutečňuje ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc.

Fotografie z vernisáže výstavy dne 26. dubna 2018.

 

Doprovodné programy k výstavě:

9. 5. Knížka pro maminku

20. 5. Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Ginou Renotiere

13. 6. Ruční papír a papírový reliéf